Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne
Bångs stiftelse ger bidrag till barn- och ungdomsverksamhet
Post- och besöksadress: Bergsgatan 20, 112 23 Stockholm
Telefon:  070 023 4340 - telefontider
E-post: bangs@telia.com
org.nr 802000-5073      Bankgiro 5335-1367
Styrelsen-skyddad länk

Snabblänkar:
Vilka kan söka
Ansökan
Redovisning

Vilka kan söka om bidrag

Bidrag kan sökas för sociala ändamål i första hand inom Sverige, för aktiviteter med syfte att främja vård och fostran av barn och unga upp till 18 år. Föreningar och organisationer som bedriver barn- och ungdomsverksamhet kan ansöka om bidrag. Enskilda personer, företag eller andra juridiska personer kan inte erhålla bidrag.

Prioriterade verksamheter utifrån stadgarna och styrelsens beslut är föreningar som arbetar för att minska drogmissbruk, motverka utstötning och öka förståelse och solidaritet mellan olika folkgrupper, främjar social gemenskap för unga som på grund av funktionsnedsättning eller av andra skäl har behov av stöd och uppmuntran.

Religiös verksamhet eller scout-, idrotts- eller skytteverksamhet kan inte få bidrag. Detta hindrar inte att föreningar med sådan grund kan få bidrag till projekt av social karaktär enligt nämnda prioriteringar.

Bidrag kan sökas till läger, kurser, informationskampanjer och liknande i syfte att främja vård och fostran av barn och unga upp till 18 år.

Bidrag ges inte till administration eller inventarier eller annan utrustning och inte heller till verksamhet som det åligger stat, landsting eller kommun att tillgodose. Ansökningsblankett kan laddas ner här från hemsidan eller beställas från Stiftelsens kansli:

   Mejladress: bangs@telia.com
   Postadress: Bergsgatan 20, 112 23 Stockholm
   Telefon: 08-651 43 40.
   Begränsad telefontid enligt aktuell uppgift på telefonsvarare.

Utbetalning av beviljade bidrag sker en gång om året, på Karin Bångs dödsdag, den 31 maj.

Ansökan om bidrag

Steg 1

Ansökan kan endast göras genom att fylla i stiftelsens blankett för innevarande år. Ansökningsblanketten består av två A4-sidor. Var noga med att fylla i alla uppgifter fullständigt, skriv under och skicka in dem till Bångs (adressen står på blanketten). Ansökningsblanketten kan också skickas in undertecknad via e-post som bifogad fil i pdf-format.

Bångs styrelse gör en preliminär bedömning av möjligheten att bevilja bidrag. Om denna bedömning är positiv meddelas föreningen detta via e-post. Om Bångs styrelse anser att bidrag inte kan beviljas meddelas även detta via e-post.

Fyll helst i uppgifterna i ansökningsblanketten direkt på datorn och skriv därefter ut blanketten på papper eller spara till pdf-format. Om du skriver för hand var noga med att skriften är tydlig och lättläst.

Tiden för ansökan för 2019-års bidrag är 1 dec 2018 - 31 jan 2019.

Steg 2

I steg 2 behandlas de ansökningar som fått ett preliminärt beslut om att bidrag kan beviljas. Observera att det är ett preliminärt beslut i steg 1, det är alltså inte ett slutgiltigt beslut om bidrag.

För slutgiltigt beslut uppmanas föreningen att i pappersform eller i pdf-format skicka in kompletterande handlingar: resultaträkning, balansräkning, revisionsberättelse och stadgar. Observera att samtliga dokument ska skickas in antingen i pappersformat och att de ska vara undertecknade original eller bestyrkta kopior av originalhandlingar eller motsvarande handlingar skannade till pdf-format. Om ansökningsblanketten inte undertecknats och skickats in via e-post i Steg 1 ska en undertecknad ansökningsblankett skickas in tillsammans med de kompletterande handlingarna.

Resultaträkning

Resultaträkningen ska visa föreningens sammanlagda inkomster och utgifter det senaste verksamhetsåret, dvs. föregående år. Om det är en liten förening kan det räcka med en kopia av föregående års bokslut. Skillnaden mellan inkomster och utgifter är årets resultat.

Balansräkning

Balansräkningen ska visa föreningen totala ekonomiska ställning, dvs. samtliga tillgångar och samtliga skulder. Tillgångar kan t.ex. vara en föreningsgård, fastighet men också tillgångar i form av kapital. Skulder kan vara lån på föreningsgård men också skulder för tidigare års underskott.

Revisionsberättelse

Bestyrkt kopia av revisionsberättelsen för föregående år ska skickas in.

Stadgar

En bestyrkt kopia av föreningens gällande stadgar ska skickas in.

Ring om ni behöver råd och stöd

Små föreningar kanske inte använder benämningar som resultaträkning och balansräkning. De uppgifter som normalt bokförs under dessa benämningar sparar man kanske på annat sätt. För stiftelsen Bångs beslut om eventuellt bidrag är det dock mycket viktigt att styrelsen får en redovisning som visar föreningens ekonomiska ställning. Om din förening har svårigheter att redovisa ekonomin på det sätt som vi önskar så bör du kontakta föreståndaren för Bångs kansli, Elis Envall, på telefon 08-651 43 40

Beslut av Bångs styrelse

Efter det att de kompletterande handlingarna kommit in till Bångs kansli fattar Bångs styrelse ett slutgiltigt beslut och föreningen meddelas via e-post eller vanlig post.

När föreningen erhållit Bångs slutgiltiga beslut är det möjligt att starta och genomföra projektet. Enligt donatorns vilja sker dock utbetalningen från Bång först den 31 maj. Utbetalningen sker till det konto som föreningen uppgivit i ansökan.

Redovisningskrav

Genom att ta emot bidrag från Stiftelsen Bångs Minne, åtar sig föreningen att lämna en redovisning för bidragets användning. Redovisningen ska vara Stiftelsen Bångs Minne tillhanda före utgången av oktober månad året efter att bidraget betalats ut, eller innan ny ansökan inlämnas, dvs. ny ansökan kan inte lämnas in förrän redan beviljat bidrag redovisats.

Det finns två sätt att redovisa hur bidraget används. Föreningen kan välja det redovisningssätt som passar dem bäst.

Gemensamt för alla redovisningar gäller att de ska:

  • Ange föreningens namn och kontaktinformation, årtal för bidragsbeslutet, bidragets referensnr. och eventuellt projektnamn
  • Utgöra en skriftlig redovisning av hur bidraget använts för projektet eller verksamheten, dvs. inte föreningens samlade årsredovisning.
  • Den samlade redovisningen skannas till pdf-format och skickas med e-post till Stiftelsens mejl-adress eller skickas med post i original till Stiftelsens adress.

Redovisningsmetod 1 - med kvittokopior

  • Redovisningen ska innehålla en sammanställning av utgifter och inkomster/bidrag som visar att bidraget använts till det som beviljats av Bångs Stiftelse.
  • Kopia av kvitton på utgifter eller, då man betalar en faktura via t.ex. internet, kopia av fakturan samt kopia av utbetalningsordern.
  • Underskrift av föreningens firmatecknare (t.ex. ordförande eller kassör) på redovisning och signatur på kopior.

Redovisningsmetod 2 - utan kvittokopior

  • Redovisningen ska innehålla en sammanställning av utgifter och inkomster/bidrag som visar att bidraget använts till det som beviljats av Bångs stiftelse, underskriven av föreningens firmatecknare.
  • Skriftligt intyg av auktoriserad eller godkänd revisor (dvs. inte förtroendevald revisor) om att bidraget använts till det som beviljats av Bångs Stiftelse. Revisorns granskning skall följa ISA 805 Revision av finansiella rapporter.

Återbetalning

Återbetalning ska ske av de delar av bidrag som ej använts och redovisats enligt punkterna ovan.


Senaste uppdatering: 2019-06-26
Eventuella fel bör vänligen rapporteras till web@bangs-stiftelse.se