Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne
Bångs stiftelse ger bidrag till barn- och ungdomsverksamhet
Post- och besöksadress: Bergsgatan 20, 112 23 Stockholm
Telefon:  070 023 4340 - telefontider
E-post: bangs@telia.com
org.nr 802000-5073      Bankgiro 5335-1367
Styrelsen-skyddad länk

Dessa villkor styrs av stiftelsens stadgar och gåvobrev.


Vilka kan söka bidrag?

Ideella föreningar, organisationer och stiftelser som bedriver barn- och ungdomsverksamhet kan ansöka om bidrag. Enskilda personer, före­tag eller andra juridiska personer är inte behöriga att söka. Medlen är inte avsedda för kyrklig, skytte-, scout- eller idrotts­verksamhet, men föreningar med sådan grund kan i vissa fall beviljas bidrag till sociala projekt och aktiviteter inom ramen för stiftelsens ändamål.

Till vad ges bidrag?

Bidrag kan sökas för sociala ändamål riktade till barn och unga upp till 21 år, i första hand inom Sverige. Stiftelsen ger bidrag till projekt och aktiviteter, dvs. inte generella verksamhetsbidrag.

Bidrag kan sökas inom följande kategorier:

   A - Missbruk och beroende
   B - Psykisk ohälsa
   C - Funktionshinder
   E - Våld i nära relationer
   F - Förståelse mellan folk och samhällsklasser
   G - Integration bland nationella minoriteter och migranter
   H - Läger- och fritidsverksamhet
   J - Övrigt

Bidrag kan exempelvis sökas för barns och ungas deltagande i läger, kurser och gruppaktiviteter. Antalet barn och unga som förväntas delta i aktiviteterna har betydelse vid bedömningen av ansökningar. Stiftelsen beviljar huvudsakligen bidrag för direkta aktivitets­kost­nader som resor, boende, mat, material och aktivitets­kost­nader och dylikt. Bidrag ges vanligtvis inte till administration, lönekostnader, marknadsföring, inventarier eller generellt verksamhetsstöd. Stif­tel­sens medel är inte heller avsedda för sådan verksamhet som det åligger stat, region eller kommun att tillgodose.

Det finns inga ramar eller riktlinjer för hur stora belopp som kan sökas. Genomsnittsbeloppet för beviljade ansökningar de senaste åren är cirka 35 000 kronor.

Hur och när ska man söka?

Stiftelsen tar emot ansökningar årligen mellan den 1 oktober och den 31 januari. Det innebär för bidragsåret 2024 som pågår 1 juni 2024—31 maj 2025 att ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 31 januari 2024.

Stiftelsen behandlar inkomna ansökningar under perioden februari—maj och lämnar vanligtvis besked om bifall eller avslag i mitten av maj. Beviljade bidrag blir tillgängliga för rekvisition från den 31 maj eller närmaste följande bankdag t.o.m. den 31 december samma år. Notera att medlen måste rekvireras före årsskiftet även för ak­ti­vi­te­ter under perioden 1 januari—31 maj påföljande år.

Ansökningar om bidrag ska göras elektroniskt i stiftelsens ansökningsverktyg. Stiftelsen tar inte längre emot ansökningar i pappersform. Närmare detaljer framgår på sidan Anvisningar.

Redovisningskrav

Mottagare av bidrag åtar sig att redovisa hur medlen har använts. Redovisningen ska vara stiftelsen tillhanda senast den 30 juni året efter bidragsåret. Det innebär för bidragsåret 2024 senast den 30 juni 2025.

Det finns två sätt att redovisa hur bidraget har använts (med eller utan kvittokopior). Läs mer under Anvisningar.

En godkänd redovisning är en förutsättning för att stiftelsen ska behandla kommande ansökningar från föreningen. De föreningar m.fl. som ansöker varje år kan dock få en ny ansökan behandlad förutsatt att bidrag som mottagits två eller flera år tidigare är redovisade och godkända.

Återbetalning

Rekvirerade medel som inte har använts helt eller delvis ska återbetalas till stiftelsen. Återbetalning kan också bli aktuellt om redovisningen saknas eller är bristfällig. Beviljade medel som inte har rekvirerats i tid återgår till stiftelsen. Läs mer under Anvisningar.


Senaste uppdatering: 2024-02-08
Eventuella fel bör vänligen rapporteras till web@bangs-stiftelse.se