Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne
Bångs stiftelse ger bidrag till barn- och ungdomsverksamhet
Post- och besöksadress: Bergsgatan 20, 112 23 Stockholm
Telefon:  070 023 4340 - telefontider
E-post: bangs@telia.com
org.nr 802000-5073      Bankgiro 5335-1367
Styrelsen-skyddad länk

Vilka kan söka om bidrag

Bidrag kan sökas för sociala ändamål i första hand inom Sverige, för aktiviteter med syfte att främja vård och fostran av barn och unga upp till 21 år. Föreningar och organisationer som bedriver barn- och ungdomsverksamhet kan ansöka om bidrag. Enskilda personer, företag eller andra juridiska personer kan inte erhålla bidrag.

Prioriterade verksamheter utifrån stadgarna och styrelsens beslut är föreningar som arbetar för att minska drogmissbruk, motverka utstötning och öka förståelse och solidaritet mellan olika folkgrupper, främjar social gemenskap för unga som på grund av funktionsnedsättning eller av andra skäl har behov av stöd och uppmuntran.

Religiös verksamhet eller scout-, idrotts- eller skytteverksamhet kan inte få bidrag. Detta hindrar inte att föreningar med sådan grund kan få bidrag till projekt av social karaktär enligt nämnda prioriteringar.

Bidrag kan sökas till läger, kurser, informationskampanjer och liknande i syfte att främja vård och fostran av barn och unga upp till 21 år.

Bidrag ges inte till administration eller inventarier eller annan utrustning och inte heller till verksamhet som det åligger stat, landsting eller kommun att tillgodose.

Stiftelsen ger bidrag till projekt som föreningar genomför för barn och ungdomar.

Bidrag ges ej till enskilda personer.

Stiftelsen har en ansökningsperiod som öppnar den 1 december året före bidragsåret och ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 31 januari kl. 23:59.

Styrelsen behandlar ansökningar under perioden februari – maj. Beslut meddelas normalt i slutet av april månad. Under 2020 har stiftelsen inte möjlighet att lämna besked förrän tidigast 11 maj eller möjligen 20 maj med anledning av coronakrisen. Beviljade bidrag utbetalas, i enlighet med stiftelsegrundarens gåvobrev, den 31 maj.

Ansökan om bidrag

Ansökningar kan påbörjas från och med 1 december. Sista dag för ansökan är 31 januari påföljande år.

Från och med år 2020 kommer ansökningar om bidrag från föreningar att ske digitalt genom att föreningens företrädare/kontaktperson skapar ett konto och identifieras genom Bank-ID. Endast föreningar som har ett registrerat organisationsnummer kan ansöka. Ansökningar i pappersform kommer inte längre att tas emot.

Nytt för 2020 är att föreningar ska inkomma med en samlad ansökan vid ett (1) tillfälle och kompletterande handlingar ska bifogas innan ansökan skickas.

Ansökan lämnas elektroniskt via länken här.

Det är viktigt att du tar del av anvisningarna som finns under sidan Anvisningar.

Innan du påbörjar en ansökan skapar du ett konto, klicka på ”Registrera konto”. Ange namn, personnummer samt epost. Eftersom du kommer logga in via Bank-ID är det viktigt att du anger ditt personnummer, annars får du inte tillgång till det digitala ansökningsformuläret.

Det är du som privatperson/kontaktperson för organisationen som skapar ett konto men det kommer bli organisationen som blir mottagare av ev. beviljade fondmedel då man inne i ansökan anger organisationsnummer m.m.

Redovisningskrav

Genom att ta emot bidrag från Stiftelsen Bångs Minne, åtar sig föreningen att lämna en redovisning för bidragets användning. Redovisningen ska vara Stiftelsen Bångs Minne tillhanda före utgången av oktober månad året efter att bidraget betalats ut, eller innan ny ansökan inlämnas, dvs. ny ansökan kan inte lämnas in förrän redan beviljat bidrag redovisats.

Det finns två sätt att redovisa hur bidraget används. Föreningen kan välja det redovisningssätt som passar dem bäst. Se avsnittet Anvisningar.

Återbetalning

Återbetalning ska ske av de delar av erhållet bidrag som ej använts och redovisats enligt punkterna ovan. Återbetalning sker till Stiftelsens bankgirokonto nummer 5335-1367 med meddelande som innehåller bidraget referensnummer och bidragsår.


Senaste uppdatering: 2020-05-05
Eventuella fel bör vänligen rapporteras till web@bangs-stiftelse.se