Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne
Bångs stiftelse ger bidrag till barn- och ungdomsverksamhet
Post- och besöksadress: Bergsgatan 20, 112 23 Stockholm
Telefon:  070 023 4340 - telefontider
E-post: bangs@telia.com
org.nr 802000-5073      Bankgiro 5335-1367
Styrelsen-skyddad länk

Vilka kan söka om bidrag

Ideella föreningar, organisationer och stiftelser som bedriver barn- och ungdomsverksamhet kan ansöka om bidrag. Enskilda personer, företag eller andra juridiska personer kan inte erhålla bidrag.

Religiös verksamhet eller scout-, idrotts- eller skytteverksamhet kan inte få bidrag. Detta hindrar inte att föreningar med sådan grund kan få bidrag till projekt och aktiviteter av social karaktär enligt nämnda prioriteringar.

Till vad ges bidrag

Bidrag kan sökas för sociala ändamål i första hand inom Sverige, för aktiviteter riktade till barn och unga upp till 21 år.

Stiftelsen ger bidrag till projekt och aktiviteter som föreningar genomför för barn och ungdomar, dvs. inte generella verksamhetsbidrag.

Prioriterade verksamheter utifrån stadgarna och stiftelsens inriktning är föreningar som arbetar för att minska drogmissbruk, motverka utstötning och öka förståelse och solidaritet mellan olika folkgrupper, främjar social gemenskap för unga som på grund av funktionsnedsättning eller av andra skäl har behov av stöd och uppmuntran.

Bidrag kan sökas till läger, kurser, gruppaktiviteter och liknande riktade till barn och unga upp till 21 år.

Bidrag ges inte normalt till administration, lönekostnader, marknadsföring, inventarier eller annan utrustning.

Bidrag ges vanligtvis till direkta projektkostnader som resor, boende, mat, material och aktivitetskostnader och dylikt.

Bidrag ges inte till verksamheter som det åligger stat, landsting eller kommun att tillgodose.

Antalet barn och unga som enligt ansökan förväntas delta i aktiviteterna ges stor betydelse vid bedömning av bidrag. Det finns inga riktlinjer för hur mycket som en förening kan ansöka om. Genomsnitt på beviljade bidrag är cirka 35 000 kronor.

Ansökan om bidrag

Stiftelsen har en ansökningsperiod som öppnar den 1 december året före bidragsåret och ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 31 januari kl. 23:59.

Styrelsen behandlar ansökningar under perioden februari – maj. Beslut meddelas normalt i slutet av april månad. Beviljade bidrag utbetalas, i enlighet med stiftelsegrundarens gåvobrev, den 31 maj eller närmaste bankdag.

Ansökningar om bidrag från föreningar ska göras digitalt genom att föreningens företrädare/kontaktperson skapar ett konto och identifieras genom Bank-ID. Endast föreningar som har ett registrerat organisationsnummer kan ansöka. Ansökningar i pappersform tas inte längre emot.

Sedan bidragsåret 2020 ska föreningar inkomma med en samlad ansökan vid ett (1) tillfälle och kompletterande handlingar ska bifogas/laddas upp i systemet innan ansökan skickas.

Ansökan lämnas elektroniskt via länken här.

Det är viktigt att du tar del av anvisningarna som finns under sidan Anvisningar.

Innan du påbörjar en ansökan skapar du ett konto, klicka på ”Registrera konto”. Eftersom du kommer att logga in via Bank-ID är det viktigt att du anger ditt personnummer, annars får du inte tillgång till det digitala ansökningsformuläret.

Det är du som kontaktperson för organisationen som skapar ett konto men det kommer bli organisationen som blir mottagare av ev. beviljade fondmedel då man inne i ansökan anger organisationsnummer m.m.

Redovisningskrav

Genom att ta emot bidrag från Stiftelsen Bångs Minne, åtar sig föreningen att lämna en redovisning för bidragets användning. Redovisningen ska vara Stiftelsen Bångs Minne tillhanda före utgången av oktober månad året efter att bidraget betalats ut, eller innan ny ansökan inlämnas, dvs. ny ansökan kan inte lämnas in förrän redan beviljat bidrag redovisats.

Det finns två sätt att redovisa hur bidraget används. Föreningen kan välja det redovisningssätt som passar dem bäst. Se avsnittet Anvisningar.

Återbetalning

Återbetalning ska ske av de delar av erhållet bidrag som ej använts och redovisats enligt punkterna ovan. Återbetalning sker till Stiftelsens bankgirokonto nummer 5335-1367 med meddelande som innehåller bidraget referensnummer och bidragsår.


Senaste uppdatering: 2021-01-05
Eventuella fel bör vänligen rapporteras till web@bangs-stiftelse.se